1. a) Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak şirketimiz “ZEPLİNX” tarafından aşağıda açıklananlar dâhilinde işlenecektir.

1. b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

İnternet sitemize kayıt/üye olunması yoluyla toplanan kişisel verileriniz, şirketimizin satış, politikaları çerçevesinde faturalama ve kargo gönderimi amacıyla, 6698 sayılı Kanun’un ilgili maddelerinde belirtilen şartlar ve amaçlar dâhilinde işlenecektir.

1. c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Bu amaçla toplanan kişisel verileriniz sadece şirketimiz tarafından işlenmekte, yasal zorunlulukların getireceği herhangi bir sebep haricinde, herhangi bir üçüncü kişi/kuruma aktarılmamaktadır.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yukarıda belirtilen amaç doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz, internet sitemize üye girişi yapılması ve yapılan alışverişin tarafınıza faturalandırılması ve gönderilmesi için formlarının doldurulması yoluyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metninin (b) maddesinde belirtilen amaçlarla işlenmektedir.

11. d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

6698 Sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

• 6698 sayılı Kanun’un 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini

 veya yok edilmesini isteme,

 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesinin d ve e bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili şirketimize yazılı olarak başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde tarafınıza yanıt verilecektir.

6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesi ile belirlenen haklarınızın kullanımına dair taleplerinizi;

• Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemlerle

ve/veya

• Açık, anlaşılır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak iadeli taahhütlü posta yoluyla ya da noter kanalıyla,

Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi 3. Cadde 2/1 Osmangazi/BURSA adresine iletebilirsiniz.